Prečo viesť stavebný denník?

Admin, 26. 10. 2022


Staviate dom a všetko robíte svojpomocne?

Je toho na vás zrazu veľa? Imposio vám pomôže. Všetko, čo sa deje na stavenisku, sa zapisuje do stavebného denníka. Ide o jeden z najdôležitejších dokumentov vôbec. Povinnosť viesť stavebný denník máte aj vtedy, ak si staviate dom svojpomocne. Nejde teda len o dodávateľskú povinnosť.

Elektronický stavebný denník v súlade zo zákonom

Na začiatok trochu legislatívnych informácií.
Stavebný denník podľa § 46d zákona 50/1976 Zb. je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.
„Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.“

Aplikácia, uľahčujúca prístup

Ešte chvíľu pokračujme tým, čo nám hovorí zákon.
Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Denník teda nevedie stavebný dozor, ako si často ľudia myslia, ale sám stavebník a dozor len sleduje jeho vedenie a vykonáva príslušné zápisy.
Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy ďalšie osoby: „Osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad, geodet a kartograf stavby, stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom, projektant a projektant čiastkových projektov stavby, zhotoviteľ (dodávateľ) stavby, osoba vykonávajúca stavebný dozor, osoba vykonávajúca štátny dozor a koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.“
Elektronický stavebný denník Imposio uľahčuje všetkým zainteresovaným osobám vytváranie zápisov v denníku priamym prístupom do aplikácie.

Prečo viesť stavebný denník?

Odporúčame viesť stavebný denník pre vlastnú ochranu stavebníka a zhotoviteľa.
Viesť stavebný denník je nevyhnutné, pretože často je to jediný dokument, ktorý môže pomôcť identifikovať príčiny nedostatkov, ktoré sa v procese výstavby objavia.
Na Slovensku sa používa viac spôsobov vedenia stavebného denníka. Hoci nie je zákonom dané, ako presne má stavebný denník vyzerať, odporúčame využiť aplikáciu Imposio, ktorá má širokú funkcionalitu a množstvo výhod.
V praxi bude váš stavebný denník na konci obsahovať všetky informácie o priebehu stavby a tiež o dozore nad ňou. Pri každej úlohe je preto potrebné uviesť aj zodpovednú osobu, spraviť fotodokumentáciu a nahrať potrebné dokumenty, napríklad plány. Vďaka elektronickému stavebnému denníku Imposio však môžete zaznamenávať do poznámok aj to, koľko ľudí bolo daný deň na stavbe, aké bolo počasie a podobne. Dôležité je hlavne zaznamenať všetky nedostatky, naplánovať ich nápravu a tú tiež detailne zdokumentovať. A to všetko od prípravných prác až po ukončenie stavby. Preto je vedenie stavebného denníka online tak výhodné. Šetrí čas, je praktický, pretože stavebný denník máte stále so sebou a okrem toho, urýchľuje aj komunikáciu s celým pracovným tímom vďaka funkcii Chatu.
Ako vyzerá stavebný denník

Ešte stále uvažujete o zastaranom zapisovaní do zošita? Elektronický stavebný denník má viac výhod, ako si myslíte.
Svetom hýbu slová ako efektivita a praktickosť. Preto je elektronický stavebný denník tou najlepšou voľbou. Urýchľuje spoluprácu, pretože ho môžete tvoriť kdekoľvek a kedykoľvek. Informácie môžete zdieľať všetkým oprávneným osobám naraz, môžete pohodlne a takmer jedným kliknutím pridávať fotodokumentáciu, manažovať svoj tím, upozorňovať na chyby a nedostatky, kontrolovať rozpočet a mať o všetkom prehľad, dokonca aj o počasí.


More posts