Proč a jak správně véstvést stavební deník?

Admin, 26. 10. 2022


Zaznamenávání průběhu stavby

Při stavbě nemovitosti je nutné vést stavební deník, ve kterém se zaznamenávají všechny průběžné informace o stavbě. Je důležité do něj zapisovat nejen pokrok v pracích, ale také všechny změny a komplikace, které se v průběhu stavby vyskytnou. Deník by měl být aktualizován pravidelně, nejlépe každý den nebo alespoň jednou za týden.

Ukázka zápisu do deníku
Zde je příklad toho, jak by mohl vypadat jednotlivý zápis do stavebního deníku:

„7.1.2023 – Dnes byla dokončena montáž střešní krytiny. Byla také nainstalována nová okna a dveře v přízemí budovy. Proběhla kontrola elektrického rozvodu a všechny zásuvky a vypínače fungují správně. Na stavbě byl také přítomen statik, který provedl kontrolu nosných konstrukcí.“

Vzor stavebního deníku
Pokud potřebujete vzor stavebního deníku, můžete si ho vyžádat na stavebním úřadě nebo jej najít online. Je však důležité mít na paměti, že každá stavba je jedinečná a deník by měl být upraven podle konkrétních potřeb a požadavků stavby.

Kdy se musí vést stavební deník?

V případě stavby rodinného domu je vedení stavebního deníku povinné. Deník se musí vést od převzetí staveniště až do dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků zjištěných při prohlídce stavby. Je důležité ho mít přítomný na staveništi pro potřeby zápisů nebo kontrol. Po dokončení stavby je stavební deník předán stavebníkovi (investorovi), který jej musí archivovat minimálně po dobu 10 let. Stavební deník není povinný v případě některých menších staveb, jako je například bazén do 40 m2 nebo garáž do 25 m2 a výšky max. 5 m.

Kdo a kdy provádí zápis do stavebního deníku?

Stavební deník vede zhotovitel stavby nebo v případě, že je stavba prováděna svépomocí, tak stavebník. Zápisy do stavebního deníku mohou provádět stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovědná za provádění vybraných zeměměřičských prací, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo autorizovaný inspektor. Zápisy do stavebního deníku se provádějí vždy, když dojde k nějaké změně na stavbě nebo k dodávce nového stavebního materiálu, a měly by být provedeny ke konci dne po ukončení prací. V zápise by měly být shrnuty všechny události, které se na stavbě odehrály. Zápis může být proveden nejpozději následující den po události.

Co vše se musí uvádět do stavebního deníku?

Stavební deník je tvořen dvěma oddíly: v prvním oddílu jsou uvedeny identifikační údaje a v druhém oddílu jsou zaznamenávány pravidelné záznamy.

Identifikační údaje stavebního deníku obsahují název a místo stavby, jména a sídla účastníků výstavby (zhotovitel, stavebník, investor, projektant, subdodavatelé), jména osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Dále se uvádějí údaje o projektové a technické dokumentaci, seznam dokumentů a dokladů ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, rozhodnutí, protokoly) a změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Pravidelný záznam ve stavebním deníku zaznamenává jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky, popis provedených prací, montáží a jejich časový postup, dodávky materiálu, výrobků, strojů a jejich uskladnění a zabudování, a také nasazení mechanizačních prostředků. Je důležité, aby byly v deníku zaznamenány všechny události, které se na stavbě odehrály, a to pravidelně, nejlépe každý den nebo alespoň jednou za týden.

Kromě základních údajů, které jsou uvedeny v prvním oddílu stavebního deníku (identifikační údaje), je třeba v druhém oddílu (pravidelné záznamy) zaznamenávat i další údaje.

Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

q) dílčí přejímky ukončených prací,

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u) odstranění vad a nedodělků,

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

Jak správně véstvést stavební deník

Může být veden v papírové nebo elektronické formě.

Pokud se rozhodnete pro papírovou formu, můžete si v papírnictví pořídit standardní stavební deník, který pak jen vyplníte. Druhou možností je stáhnout si vzor stavebního deníku z internetu a vytisknout si ho, nebo si vytvořit vlastní verzi.

V případě, že byste se rozhodli pro elektronickou formu, je třeba mít na paměti, že pro zápis do stavebního deníku je nutný elektronický podpis všech účastníků stavby. Tento způsob vedení stavebního deníku je však spíše využíván u velkých staveb a ne všichni stavebníci a zhotovitelé ho mají k dispozici.

tavební deník a vzor zápisu
Pro lepší představu, jak má vypadat pravidelný záznam ve stavebním deníku, uvádíme vzory zápisu. Ten se samozřejmě liší v mnoha věcech, zejména na základě prováděných stavebních pracech.

Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavebník

Ukázka zápisu do stavebního deníku je zaměřena na informace, které by měl obsahovat záznam vedený stavebníkem. V ukázce je uveden den, kdy byly práce provedeny, počasí, počet pracovníků na stavbě a konkrétní práce, které byly prováděny.

  • Datum: 07.01.2023
  • Počasí: Jasno, ranní teplota 6°C, odpoledne 11°C
  • Počet pracovníků na stavbě: 1 mistr + 2 (Meno)
  • Prováděné práce: Uložení štěrkového polštáře se zhutněním do základových pásů 
  • Ukládání výztuže pro roznášecí ŽB desku tl. 160 mm

 

Stavíte dům a všechno děláte svépomocí?

Je toho na vás najednou moc? Imposio vám pomůže. Všechno, co se děje na staveništi, se zapisuje do stavebního deníku. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů vůbec. Povinnost vést stavební deník máte i tehdy, stavíte-li si dům svépomocí. Nejde tedy jen o dodavatelskou povinnost.

Elektronický stavební deník v souladu se zákonem.

Na začátek trochu legislativních informací.
Povinost vést stavební deník je dána stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. (zrušeno k 01.07.2023) v platném znění a jeho náležitosti a způsob vedení je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění.

Doporučujeme vést stavební deník pro vlastní ochranu stavebníka a zhotovitele.

Vést stavební deník je nevyhnutelné, protože často je to jediný dokument, který může pomoci identifikovat příčiny nedostatků, které se v procesu výstavby objeví.
Přestože není zákonem dáno, jak přesně má stavební deník vypadat, doporučujeme využít aplikaci Imposio, která má širokou funkcionalitu a řadu výhod. V praxi bude váš stavební deník na konci obsahovat veškeré informace o průběhu stavby a také o dozoru nad ní. Při každé úloze je proto třeba uvést i odpovědnou osobu, udělat fotodokumentaci a nahrát potřebné dokumenty, například plány. Díky elektronickému stavebnímu deníku Imposio však můžete zaznamenávat do poznámek i to, kolik lidí bylo daný den na stavbě, jaké bylo počasí a podobně. Důležité je hlavně zaznamenat všechny nedostatky, naplánovat jejich nápravu a tu také detailně zdokumentovat. A to vše od přípravných prací až po ukončení stavby. Proto je vedení stavebního deníku online tak výhodné. Šetří čas, je praktický, protože stavební deník máte stále s sebou a kromě toho urychluje i komunikaci s celým pracovním týmem díky funkci Chatu.

Jak vypadá stavební deník

Ještě stále uvažujete o zastaralém zapisování do sešitu? Elektronický stavební deník má více výhod, než si myslíte.
Světem hýbou slova jako efektivita a praktičnost. Proto je elektronický stavební deník tou nejlepší volbou. Urychluje spolupráci, protože jej můžete tvořit kdekoli a kdykoli. Informace můžete sdílet všem oprávněným osobám najednou, můžete pohodlně a téměř jedním klepnutím přidávat fotodokumentaci, manažovat svůj tým, upozorňovat na chyby a nedostatky, kontrolovat rozpočet a mít o všem přehled, dokonce io počasí.

Elektronický stavební deník ke stažení:

Download imposio app i google play Download imposio i app store


More posts