Proč vést stavební deník?

Admin, 26. 10. 2022


Stavíte dům a všechno děláte svépomocí?

Je toho na vás najednou moc? Imposio vám pomůže. Všechno, co se děje na staveništi, se zapisuje do stavebního deníku. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů vůbec. Povinnost vést stavební deník máte i tehdy, stavíte-li si dům svépomocí. Nejde tedy jen o dodavatelskou povinnost.

Elektronický stavební deník v souladu se zákonem

Na začátek trochu legislativních informací.
Stavební deník dle § 46d zákona 50/1976 Sb. je dokument, který je součástí dokumentace uložené na staveništi.
„Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité údaje o stavebních pracích, o provádění státního stavebního dohledu, státního dozoru, dozoru projektanta nad prováděním stavby a autorského dozoru ao jiných činnostech ovlivňujících stavební práce a průběh výstavby.“

Aplikace, usnadňující přístup

Ještě chvíli pokračujme tím, co nám říká zákon.
Stavební deník vede stavbyvedoucí nebo stavebník od prvního dne přípravných prací až do skončení stavebních prací. List tedy nevede stavební dozor, jak si často lidé myslí, ale sám stavebník a dozor jen sleduje jeho vedení a provádí příslušné zápisy.
Do stavebního deníku jsou oprávněny pořizovat zápisy další osoby: „Osoba oprávněná provádět státní stavební dohled, geodet a kartograf stavby, stavebník nebo jeho zplnomocněný zástupce a vlastník stavby, není-li stavebníkem, projektant a projektant dílčích projektů stavby, zhotovitel (dodavatel) stavby, osoba provádějící stavební dozor, osoba provádějící státní dozor a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi.“
Elektronický stavební deník Imposio usnadňuje všem zainteresovaným osobám vytváření zápisů v deníku přímým přístupem do aplikace.

Proč vést stavební deník?

Doporučujeme vést stavební deník pro vlastní ochranu stavebníka a zhotovitele.
Vést stavební deník je nevyhnutelné, protože často je to jediný dokument, který může pomoci identifikovat příčiny nedostatků, které se v procesu výstavby objeví.
Na Slovensku se používá více způsobů vedení stavebního deníku. Přestože není zákonem dáno, jak přesně má stavební deník vypadat, doporučujeme využít aplikaci Imposio, která má širokou funkcionalitu a řadu výhod.
V praxi bude váš stavební deník na konci obsahovat veškeré informace o průběhu stavby a také o dozoru nad ní. Při každé úloze je proto třeba uvést i odpovědnou osobu, udělat fotodokumentaci a nahrát potřebné dokumenty, například plány. Díky elektronickému stavebnímu deníku Imposio však můžete zaznamenávat do poznámek i to, kolik lidí bylo daný den na stavbě, jaké bylo počasí a podobně. Důležité je hlavně zaznamenat všechny nedostatky, naplánovat jejich nápravu a tu také detailně zdokumentovat. A to vše od přípravných prací až po ukončení stavby. Proto je vedení stavebního deníku online tak výhodné. Šetří čas, je praktický, protože stavební deník máte stále s sebou a kromě toho urychluje i komunikaci s celým pracovním týmem díky funkci Chatu.

Jak vypadá stavební deník

Ještě stále uvažujete o zastaralém zapisování do sešitu? Elektronický stavební deník má více výhod, než si myslíte.
Světem hýbou slova jako efektivita a praktičnost. Proto je elektronický stavební deník tou nejlepší volbou. Urychluje spolupráci, protože jej můžete tvořit kdekoli a kdykoli. Informace můžete sdílet všem oprávněným osobám najednou, můžete pohodlně a téměř jedním klepnutím přidávat fotodokumentaci, manažovat svůj tým, upozorňovat na chyby a nedostatky, kontrolovat rozpočet a mít o všem přehled, dokonce io počasí.


Další příspěvky