Podmienky poskytovania služieb

Posledná aktualizácia: 02. október 2022

Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Zásady ochrany osobných údajov  – Vylúčenie zodpovednostiCookie

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zmluvných podmienok:

 • Aplikácia znamená softvérový program poskytovaný Spoločnosťou, ktorý ste si stiahli do akéhokoľvek elektronického zariadenia s názvom Imosio
 • Application Store znamená službu digitálnej distribúcie prevádzkovanú a vyvinutú spoločnosťou Apple Inc. (Apple App Store) alebo Google Inc. (Obchod Google Play), v ktorej bola aplikácia stiahnutá.
 • Pridružená spoločnosť znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu. .
 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby.
 • Krajina pôvodu: Dánsko
 • Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“) označuje spoločnosť: Sikmo Digital, Praestbrovej 22, DK 8464 Dánsko. IČO: DK32014283
 • Obsah sa vzťahuje na obsah, ako je text, obrázky alebo iné informácie, ktoré môžete zverejniť, nahrať, prepojiť alebo inak sprístupniť bez ohľadu na formu tohto obsahu.
 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Spätná väzba znamená spätnú väzbu, inovácie alebo návrhy, ktoré pošlete v súvislosti s vlastnosťami, výkonom alebo funkciami našej Služby.
 • Bezplatná skúšobná verzia sa vzťahuje na obmedzené časové obdobie, ktoré môže byť bezplatné pri zakúpení predplatného.
 • Tovar označuje položky ponúkané na predaj v rámci Služby.
 • Nákup v aplikácii sa vzťahuje na nákup produktu, položky, služby alebo predplatného uskutočnený prostredníctvom aplikácie a v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a/alebo vlastnými zmluvnými podmienkami obchodu s aplikáciami.
 • Objednávky znamenajú Vašu požiadavku na nákup Tovaru u nás.
 • Propagácie sa vzťahujú na súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie ponúkané prostredníctvom Služby.
 • Služba sa vzťahuje na aplikáciu.
 • Predplatné sa vzťahuje na služby alebo prístup k Službe, ktoré vám Spoločnosť ponúka na základe predplatného.
 • Podmienky (tiež označované ako „Podmienky“) znamenajú tieto Podmienky, ktoré tvoria celú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou Sikmo Digital
 • Služba sociálnych médií tretej strany znamená akékoľvek služby alebo obsah (vrátane údajov, informácií, produktov alebo služieb) poskytovaných treťou stranou, ktoré môže služba zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť.
 • Vy znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Uznanie

Toto sú Zmluvné podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto Služby a zmluva, ktorá platí medzi Vami a Spoločnosťou. Tieto Podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov v súvislosti s používaním Služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Vstupom do Služby alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto Podmienok, nesmiete pristupovať k Službe.

Vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov. Spoločnosť nedovoľuje osobám mladším ako 18 rokov používať Službu.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené prijatím a dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov Spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov pri používaní aplikácie alebo webovej lokality a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni. Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Predplatné

 

Obdobie predplatného

Služba alebo niektoré jej časti sú dostupné len s plateným predplatným. Fakturovať sa vám bude vopred na opakujúcej sa a pravidelnej báze (napríklad denne, týždenne, mesačne alebo ročne), v závislosti od typu plánu predplatného, ​​ktorý si vyberiete pri nákupe predplatného.

Na konci každého obdobia sa vaše predplatné automaticky obnoví za presne rovnakých podmienok, pokiaľ ho nezrušíte vy alebo spoločnosť.

Zrušenie predplatného

Obnovenie predplatného môžete zrušiť buď prostredníctvom stránky nastavení vášho účtu, alebo kontaktovaním Spoločnosti.
Poplatky, ktoré ste už zaplatili za aktuálne obdobie predplatného, ​​vám nebudú vrátené a k Službe budete mať prístup až do konca aktuálneho obdobia predplatného.

Ak bolo predplatné uskutočnené prostredníctvom nákupu v aplikácii, obnovenie svojho predplatného môžete zrušiť v obchode s aplikáciami.

Fakturácia

Spoločnosti musíte poskytnúť presné a úplné informácie o fakturácii vrátane celého mena, adresy, štátu, PSČ, telefónneho čísla a informácií o platnom spôsobe platby.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k automatickému vyúčtovaniu, spoločnosť vystaví elektronickú faktúru, v ktorej uvedie, že musíte do určitého termínu vykonať manuálne s plnou platbou zodpovedajúcou fakturačnému obdobiu uvedenému na faktúre.

Ak bolo predplatné uskutočnené prostredníctvom nákupu v aplikácii, celú fakturáciu spravuje obchod s aplikáciami a riadi sa vlastnými zmluvnými podmienkami obchodu s aplikáciami.

Zmeny poplatkov

Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia a kedykoľvek upraviť poplatky za predplatné. Akákoľvek zmena poplatku za predplatné nadobudne účinnosť na konci aktuálneho obdobia predplatného.

Spoločnosť vás v primeranom predstihu upozorní na akúkoľvek zmenu poplatkov za predplatné, aby vám dala príležitosť ukončiť predplatné skôr, ako takáto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše ďalšie používanie Služby po tom, čo zmena poplatku za predplatné nadobudne účinnosť, predstavuje váš súhlas zaplatiť upravenú sumu poplatku za predplatné.

Vrátenie peňazí

Okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon, zaplatené poplatky za predplatné sú nevratné.

Niektoré žiadosti o vrátenie platby za predplatné môže Spoločnosť posúdiť od prípadu k prípadu a vyhovieť podľa vlastného uváženia Spoločnosti.

Ak bolo predplatné uskutočnené prostredníctvom nákupu v aplikácii, budú platiť pravidlá pre vrátenie platby v obchode s aplikáciami. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, môžete tak urobiť priamo v obchode s aplikáciami.

Skúška zadarmo

Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia ponúknuť predplatné s bezplatnou skúšobnou verziou na obmedzené časové obdobie.

Možno budete musieť zadať svoje fakturačné údaje, aby ste sa mohli zaregistrovať na bezplatnú skúšobnú verziu.

Ak pri registrácii na bezplatnú skúšobnú verziu zadáte svoje fakturačné údaje, Spoločnosť vám nebude účtovať poplatky, kým neskončí platnosť bezplatnej skúšobnej verzie. V posledný deň bezplatného skúšobného obdobia, pokiaľ nezrušíte svoje predplatné, vám budú automaticky účtované príslušné poplatky za predplatné pre typ predplatného, ​​ktorý ste si vybrali.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia (i) upraviť podmienky ponuky bezplatnej skúšobnej verzie alebo (ii) zrušiť takúto ponuku bezplatnej skúšobnej verzie.

Nákupy v aplikácii

Aplikácia môže zahŕňať nákupy v aplikácii, ktoré vám umožňujú nakupovať moduly alebo predplatné.

Ďalšie informácie o tom, ako môžete spravovať nákupy v aplikácii pomocou svojho zariadenia, môžu byť uvedené vo vlastných zmluvných podmienkach obchodu s aplikáciami alebo v nastaveniach pomocníka vášho zariadenia.

Nákupy v aplikácii je možné spotrebovať iba v rámci aplikácie. Ak uskutočníte nákup v aplikácii, tento nákup v aplikácii nie je možné zrušiť po spustení jeho sťahovania. Nákupy v aplikácii nie je možné vymeniť za hotovosť alebo inú protihodnotu ani inak previesť.

Ak sa niektorý nákup v aplikácii úspešne nestiahne alebo po úspešnom stiahnutí nefunguje, po zistení chyby alebo po upozornení na chybu z vašej strany prešetríme dôvod poruchy. Pri rozhodovaní, či vám poskytneme náhradný nákup v aplikácii, alebo vám vydáme opravu na opravu chyby, budeme konať primerane. V žiadnom prípade vám nebudeme účtovať výmenu alebo opravu nákupu v aplikácii. V nepravdepodobnom prípade, že nedokážeme nahradiť alebo opraviť príslušný nákup v aplikácii alebo to nedokážeme urobiť v primeranom časovom období a bez významných nepríjemností pre vás, oprávnime obchod s aplikáciami, aby vám vrátil sumu až do výšky náklady na príslušný nákup v aplikácii. Prípadne, ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, môžete tak urobiť priamo v obchode s aplikáciami.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky fakturačné a transakčné procesy sa riadia aplikačným obchodom, odkiaľ ste si aplikáciu stiahli, a riadia sa vlastnými zmluvnými podmienkami tohto aplikačného obchodu.

Ak máte nejaké problémy súvisiace s platbami pri nákupoch v aplikácii, musíte sa obrátiť priamo na obchod s aplikáciami.

Propagácie

Akékoľvek propagácie sprístupnené prostredníctvom Služby sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú oddelené od týchto Podmienok.

Ak sa zúčastňujete akýchkoľvek propagačných akcií, prečítajte si príslušné pravidlá, ako aj naše zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá propagácie v rozpore s týmito podmienkami, uplatnia sa pravidlá propagácie.

Používateľské účty

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť informácie, ktoré sú vždy presné, úplné a aktuálne. Ak tak neurobíte, znamená to porušenie Podmienok, čo môže mať za následok okamžité zrušenie Vášho účtu v našej Službe.

Zodpovedáte za ochranu hesla, ktoré používate na prístup k Službe a za akékoľvek aktivity alebo akcie pod vaším heslom, či už ide o vaše heslo pre našu službu alebo službu sociálnych médií tretej strany.

Súhlasíte s tým, že svoje heslo nezverejníte žiadnej tretej strane. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu.

Nesmiete použiť ako používateľské meno meno inej osoby alebo subjektu alebo meno, ktoré nie je legálne dostupné na použitie, meno alebo ochrannú známku, ktorá podlieha akýmkoľvek právam inej fyzickej alebo právnickej osoby než vy, bez príslušného povolenia, alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Obsah

 

Vaše právo uverejňovať obsah

Naša služba vám umožňuje uverejňovať obsah. Zodpovedáte za obsah, ktorý uverejníte v službe, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Uverejnením Obsahu v Službe nám udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, reprodukciu a distribúciu takéhoto Obsahu v Službe a prostredníctvom Služby. Ponechávate si všetky svoje práva k akémukoľvek Obsahu, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte v Službe alebo prostredníctvom Služby, a nesiete zodpovednosť za ochranu týchto práv. Súhlasíte s tým, že táto licencia pre nás zahŕňa právo sprístupniť váš obsah iným používateľom služby, ktorí tiež môžu používať váš obsah v súlade s týmito podmienkami.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) obsah je váš (vy ho vlastníte) alebo máte právo ho používať a udeľujete nám práva a licenciu, ako je uvedené v týchto podmienkach, a (ii) zverejnenie vášho obsahu na alebo prostredníctvom Služby neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva, zmluvné práva ani žiadne iné práva žiadnej osoby.

Obmedzenia obsahu

Spoločnosť nezodpovedá za obsah používateľov Služby. Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za Obsah a za všetku činnosť, ktorá sa uskutoční pod vaším účtom, či už tak urobíte vy alebo akákoľvek tretia osoba používajúca váš účet.

Nesmiete prenášať žiadny obsah, ktorý je nezákonný, urážlivý, znepokojujúci, určený na znechutenie, výhražné, hanlivé, hanlivé, obscénne alebo inak nežiaduce. Príklady takéhoto nevhodného obsahu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, nasledovné:

 • Nezákonná alebo propagujúca nezákonnú činnosť.
 • Ohováračský, diskriminačný alebo zlomyseľný obsah vrátane odkazov alebo komentárov o náboženstve, rase, sexuálnej orientácii, pohlaví, národnom/etnickom pôvode alebo iných cieľových skupinách.
 • Spam, stroj – alebo náhodne – generovaný, predstavujúci nepovolenú alebo nevyžiadanú reklamu, akúkoľvek inú formu neoprávneného nabádania alebo akúkoľvek formu lotérie alebo hazardných hier.
 • Obsahujúce alebo inštalované akékoľvek vírusy, červy, malvér, trójske kone alebo iný obsah, ktorý je navrhnutý alebo určený na to, aby narušil, poškodil alebo obmedzil fungovanie akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo aby poškodil alebo získal neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom alebo iným informácie tretej osoby.
 • Porušenie akýchkoľvek vlastníckych práv ktorejkoľvek strany vrátane patentu, ochrannej známky, obchodného tajomstva, autorských práv, práva na publicitu alebo iných práv.
 • Vydávanie sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt vrátane Spoločnosti a jej zamestnancov alebo zástupcov.
 • Porušenie súkromia akejkoľvek tretej osoby.
 • Nepravdivé informácie a vlastnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo, nie však povinnosť, podľa vlastného uváženia určiť, či je obsah vhodný a či je v súlade s týmito podmienkami, odmietnuť alebo odstrániť tento obsah. Spoločnosť si ďalej vyhradzuje právo vykonávať formátovanie a úpravy a meniť spôsob akéhokoľvek obsahu. Spoločnosť môže tiež obmedziť alebo zrušiť používanie Služby, ak uverejníte takýto nevhodný obsah.
Keďže Spoločnosť nemôže kontrolovať všetok obsah zverejnený používateľmi a/alebo tretími stranami v rámci Služby, súhlasíte s tým, že budete Službu používať na vlastné riziko. Beriete na vedomie, že používaním služby môžete byť vystavení obsahu, ktorý môžete považovať za urážlivý, neslušný, nesprávny alebo nežiaduci, a súhlasíte s tým, že spoločnosť za žiadnych okolností nebude žiadnym spôsobom zodpovedná za akýkoľvek obsah, vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akéhokoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania akéhokoľvek obsahu.

Zálohy obsahu

Hoci sa vykonáva pravidelné zálohovanie obsahu, Spoločnosť nezaručuje, že nedôjde k strate alebo poškodeniu údajov.

Poškodené alebo neplatné body zálohy môžu byť spôsobené, bez obmedzenia, Obsahom, ktorý je poškodený pred zálohovaním alebo ktorý sa mení počas vykonávania zálohy.

Spoločnosť poskytne podporu a pokúsi sa vyriešiť akékoľvek známe alebo objavené problémy, ktoré môžu ovplyvniť zálohovanie obsahu. Beriete však na vedomie, že Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s integritou obsahu alebo neúspešným obnovením obsahu do použiteľného stavu.

Súhlasíte s tým, že budete uchovávať úplnú a presnú kópiu akéhokoľvek Obsahu na mieste nezávislom od Služby.

Zásady autorských práv

Porušenie duševného vlastníctva

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Našou zásadou je reagovať na akékoľvek tvrdenie, že obsah uverejnený v službe porušuje autorské práva alebo iné porušenie duševného vlastníctva akejkoľvek osoby.

Ak ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávneným v mene jedného z nich a domnievate sa, že dielo chránené autorskými právami bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, ku ktorému dochádza prostredníctvom Služby, musíte svoje oznámenie písomne ​​odoslať na e-mail: help@imposio.com a vo svojom oznámení zahrňte podrobný popis údajného porušenia.

Za nepravdivé vyhlásenie, že akýkoľvek obsah porušuje vaše autorské práva, môžete niesť zodpovednosť za škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastupovanie).

Oznámenie DMCA a postup DMCA pre nároky na porušenie autorských práv

Môžete odoslať oznámenie v súlade so zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act) tak, že nášmu zástupcovi pre autorské práva písomne ​​poskytnete nasledujúce informácie (ďalšie podrobnosti nájdete v 17 USC 512(c)(3):):

 • Elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorského podielu.
 • Popis diela chráneného autorskými právami, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené, vrátane adresy URL (tj adresy webovej stránky) miesta, kde existuje dielo chránené autorskými právami, alebo kópie diela chráneného autorskými právami.
 • Identifikácia adresy URL alebo iného konkrétneho miesta v Službe, kde sa nachádza materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské práva.
 • Vaša adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Vaše vyhlásenie, že v dobrej viere veríte, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom.
 • Vaše vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že vyššie uvedené informácie vo Vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.

Nášho zástupcu pre autorské práva môžete kontaktovať e-mailom na adrese help@imposio.com.
Po prijatí oznámenia podnikne Spoločnosť podľa vlastného uváženia akékoľvek opatrenie, ktoré považuje za vhodné, vrátane odstránenia napadnutého obsahu zo Služby.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem Obsahu poskytnutého Vami alebo inými používateľmi), funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom Spoločnosti a jej poskytovateľov licencií.

Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi krajiny a zahraničia.

Naše ochranné známky a obchodné oblečenie sa nesmú používať v súvislosti so žiadnym produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

Vaša spätná väzba pre nás

V akejkoľvek spätnej väzbe, ktorú poskytnete Spoločnosti, udeľujete všetky práva, nároky a podiely. Ak je takéto postúpenie z akéhokoľvek dôvodu neúčinné, súhlasíte s tým, že spoločnosti udelíte nevýhradné, trvalé, neodvolateľné, bez licenčných poplatkov, celosvetové právo a licenciu na používanie, reprodukovanie, zverejňovanie, sublicencovanie, distribúciu, úpravu a využívanie takejto spätnej väzby bez obmedzenie.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti.

Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Váš účet môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte tieto zmluvné podmienky.

Po ukončení vaše právo na používanie Služby okamžite zanikne. Ak chcete zrušiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, bude celá zodpovednosť Spoločnosti a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok a váš výhradný opravný prostriedok za všetko vyššie uvedené obmedzené na sumu, ktorú skutočne zaplatíte prostredníctvom Služby alebo 100 EUR. ak ste si prostredníctvom Služby nič nezakúpili.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebude Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody (vrátane, ale nie výlučne, škôd spôsobených stratou zisku, stratou údajov alebo iné informácie, pre prerušenie podnikania, pre osobnú ujmu, stratu súkromia vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiaceho s používaním alebo nemožnosťou používať Službu, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný so Službou, alebo inak v súvislosti s ktorýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok), a to aj v prípade, že Spoločnosť alebo ktorýkoľvek dodávateľ bol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd, a to aj vtedy, ak náprava nesplní svoj základný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení nemusia platiť. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.

Vyhlásenie „AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÉ“.

Služba je vám poskytovaná „TAK, AKO JE“ a „AKO JE K DISPOZÍCII“ a so všetkými chybami a závadami bez záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa Spoločnosť vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, s ohľadom na Služba vrátane všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia a záruk, ktoré môžu vyplynúť z priebehu obchodovania, priebehu výkonu, používania alebo obchodnej praxe. Bez obmedzenia na vyššie uvedené, Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že Služba splní vaše požiadavky, dosiahne zamýšľané výsledky,

Bez toho, aby sa obmedzilo vyššie uvedené, ani Spoločnosť, ani žiadny z jej poskytovateľov neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť služby alebo informácie, obsah a materiály alebo produkty. zahrnuté v ňom; (ii) že Služba bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom Služby; alebo (iv) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané od Spoločnosti alebo v jej mene neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, malvér, časované bomby alebo iné škodlivé komponenty.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzení platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takom prípade sa však výnimky a obmedzenia uvedené v tejto časti použijú v najväčšom rozsahu vynútiteľnom podľa platných zákonov.

Vládny zákon

Tieto Podmienky a vaše používanie Služby sa budú riadiť zákonmi danej krajiny, s výnimkou kolíznych noriem. Vaše používanie Aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Riešenie sporov

Ak máte akékoľvek obavy alebo spor týkajúci sa Služby, súhlasíte s tým, že sa najskôr pokúsite spor vyriešiť neformálne kontaktovaním Spoločnosti.

Pre používateľov z Európskej únie (EÚ).

Ak ste spotrebiteľom v Európskej únii, budete môcť využívať všetky povinné ustanovenia práva krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Ustanovenia federálnej vlády Spojených štátov amerických o konečnom použití

Ak ste koncovým používateľom federálnej vlády USA, naša Služba je „komerčná položka“, ako je tento pojem definovaný v 48 CFR § 2.101.

Súlad s právnymi predpismi Spojených štátov amerických

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje vládne embargo Spojených štátov amerických, alebo ktorá bola vládou Spojených štátov amerických označená za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a (ii) nie ste uvedené na akomkoľvek vládnom zozname Spojených štátov amerických so zakázanými alebo obmedzenými stranami.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva

Oddeliteľnosť

Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok vyhlásené za nevykonateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie bude zmenené a vykladané tak, aby sa v čo najväčšej miere naplnili ciele takéhoto ustanovenia podľa platných zákonov a zostávajúce ustanovenia budú naďalej plne platné a účinné.

Zrieknutie sa práv

S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente, neuplatnenie práva alebo vyžadovanie plnenia povinnosti podľa týchto Podmienok neovplyvní možnosť strany uplatniť si takéto právo alebo požadovať takéto plnenie kedykoľvek potom, ani zrieknutie sa porušenia nebude predstavovať vzdanie sa práva. akéhokoľvek následného porušenia.

Preklad Tlmočenie

Tieto Podmienky mohli byť preložené, ak sme vám ich sprístupnili v našej Službe.
Súhlasíte s tým, že v prípade sporu má prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto zmluvných podmienok

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, sa určí podľa nášho vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k našej Službe alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak s novými podmienkami úplne alebo čiastočne nesúhlasíte, prestaňte používať webovú stránku a Službu.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, môžete nás kontaktovať:

 • E-mailom:  Tu
 • Navštívením tejto stránky na našej webovej lokalite: Stránka podpory

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 02. október 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich údajov pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby.
 • Pridružená spoločnosť znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu. .
 • Aplikácia znamená softvérový program poskytovaný Spoločnosťou, ktorý ste si stiahli do akéhokoľvek elektronického zariadenia s názvom Imposio App
 • Business , na účely CCPA (kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov), označuje Spoločnosť ako právnickú osobu, ktorá zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľov a určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov spotrebiteľov, alebo v mene ktorej tieto sa zhromažďujú informácie, ktoré samostatne alebo spoločne s inými určujú účely a prostriedky spracovania osobných údajov spotrebiteľov, ktorí podnikajú v štáte Kalifornia.
 • Spoločnosť (v tejto Zmluve označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje spoločnosť: Sikmo Digital, Praestbrovej 22, DK 8464 Dánsko. IČO: DK32014283. Na účely GDPR je Spoločnosť Prevádzkovateľ údajov.
 • Spotrebiteľ na účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) znamená fyzickú osobu, ktorá má bydlisko v Kalifornii. Rezident, ako je definovaný v zákone, zahŕňa (1) každého jednotlivca, ktorý je v USA na iný ako dočasný alebo prechodný účel, a (2) každého jednotlivca, ktorý má bydlisko v USA, ktorý je mimo USA dočasne alebo prechodný účel.
 • Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka ukladá do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré obsahujú podrobnosti o vašej histórii prehliadania na tejto webovej lokalite medzi jej mnohými použitiami.
 • Krajina odkazuje na: Dánsko
 • Prevádzkovateľ na účely GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označuje Spoločnosť ako právnickú osobu, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Do Not Track (DNT) je koncept, ktorý presadzujú regulačné orgány USA, najmä Federálna obchodná komisia USA (FTC), aby internetový priemysel vyvinul a implementoval mechanizmus umožňujúci používateľom internetu kontrolovať sledovanie ich online aktivity na webových stránkach.
 • Facebook Fan Page je verejný profil s názvom Imposio špeciálne vytvorený Spoločnosťou na sociálnej sieti Facebook, dostupný z https://www.facebook.com/Imposio-103780368364547
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Na účely GDPR osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzické, fyziologické, genetické, duševné, ekonomické, kultúrne alebo sociálne totožnosť. Na účely zákona CCPA osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú, súvisia, opisujú alebo môžu byť spojené s vami alebo by s vami mohli byť priamo alebo nepriamo spojené.
 • Predaj na účely CCPA (Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov) znamená predaj, prenájom, uvoľnenie, zverejnenie, šírenie, sprístupnenie, prenos alebo inú komunikáciu ústne, písomne ​​alebo elektronickými alebo inými prostriedkami osobných údajov spotrebiteľa. inému podniku alebo tretej osobe za peňažnú alebo inú hodnotnú protihodnotu.
 • Služba sa vzťahuje na aplikáciu alebo webovú stránku alebo oboje.
 • Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu , ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích strán alebo jednotlivcov zamestnaných Spoločnosťou na uľahčenie poskytovania Služby, poskytovanie Služby v mene spoločnosti, poskytovanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby. Na účely GDPR sa Poskytovatelia služieb považujú za spracovateľov údajov.
 • Služba sociálnych médií tretej strany označuje akúkoľvek webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku sociálnej siete, prostredníctvom ktorej sa Používateľ môže prihlásiť alebo si vytvoriť účet na používanie Služby.
 • Údaje o používaní sa vzťahujú na údaje zhromaždené automaticky, buď vygenerované používaním Služby alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).
 • Webová lokalita odkazuje na webovú lokalitu Imposio, ktorá je prístupná z https://www.imposio.com/
 • Vy znamená jednotlivec, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Informácie o bankovom účte za účelom platby za produkty a/alebo služby v rámci Služby
 • Údaje o používaní

Keď platíte za službu prostredníctvom bankového prevodu, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a na overenie vašej totožnosti. Takéto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • Dátum narodenia
 • Pas alebo občiansky preukaz
 • Výpis z bankovej karty
 • Ďalšie informácie, ktoré vás spájajú s adresou

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné zariadenie identifikátory a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane, ale nie výlučne, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, vášho mobilného zariadenia. operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré odošle Váš prehliadač vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

Informácie zo služieb sociálnych médií tretích strán

Spoločnosť vám umožňuje vytvoriť si účet a prihlásiť sa na používanie služby prostredníctvom nasledujúcich služieb sociálnych médií tretích strán:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Ak sa rozhodnete zaregistrovať prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany alebo nám inak udelíte prístup, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sú už priradené k účtu vašej služby sociálnych médií tretej strany, ako je vaše meno, vaša e-mailová adresa, vaše aktivity alebo Váš zoznam kontaktov priradený k danému účtu.

Môžete mať tiež možnosť zdieľať ďalšie informácie so Spoločnosťou prostredníctvom účtu služby sociálnych médií tretej strany. Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie a osobné údaje, počas registrácie alebo inak, dávate Spoločnosti povolenie na ich používanie, zdieľanie a uchovávanie spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Informácie zhromaždené počas používania aplikácie

Počas používania našej aplikácie môžeme s vaším predchádzajúcim súhlasom zhromažďovať, aby sme mohli poskytovať funkcie našej aplikácie:

 • Informácie o vašej polohe
 • Informácie z telefónneho zoznamu vášho zariadenia (zoznam kontaktov)
 • Obrázky a ďalšie informácie z fotoaparátu a knižnice fotografií vášho zariadenia

Tieto informácie používame na poskytovanie funkcií našej služby, na zlepšenie a prispôsobenie našej služby. Informácie môžu byť nahrané na servery spoločnosti a/alebo server poskytovateľa služieb alebo môžu byť jednoducho uložené na vašom zariadení.

Prístup k týmto informáciám môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať prostredníctvom nastavení vášho zariadenia.

Technológie sledovania a súbory cookie

Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v rámci našej služby a ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený na vašom zariadení. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, naša služba môže používať cookies.
 • Flash cookies. Niektoré funkcie našej Služby môžu využívať lokálne uložené objekty (alebo súbory Flash Cookies) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašich preferenciách alebo vašej aktivite v rámci našej Služby. Flash Cookies nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača ako tie, ktoré sa používajú pre Cookies prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako môžete odstrániť súbory cookie Flash, si prečítajte v časti „Kde môžem zmeniť nastavenia zakázania alebo vymazania miestnych zdieľaných objektov?“, ktorá je k dispozícii na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable- local-shared-objects-flash.html#main_Where_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (tiež označované ako čisté gif, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky. alebo otvorili e-mail a pre ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relačné“ súbory cookie. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa odstránia hneď, ako zatvoríte webový prehliadač. Viac o súboroch cookie sa dozviete tu: Všetko o súboroch cookie od TermsFeed .

Relačné aj trvalé súbory cookie používame na účely uvedené nižšie:

Nevyhnutné/nevyhnutné súbory cookie

Typ: Súbory cookie relácie

Spravuje: Spoločnosť 

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej lokality a aby vám umožnili používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú pri autentifikácii používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám tieto služby poskytli.

Zásady používania súborov cookie / Akceptovanie upozornení Súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Spoločnosť 

Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia akceptovali používanie súborov cookie na webovej stránke.

Funkčné súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Spoločnosť 

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte pri používaní webovej stránky, ako je napríklad zapamätanie si prihlasovacích údajov alebo preferovaného jazyka. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejšiu skúsenosť a vyhnúť sa tomu, aby ste museli znova zadávať svoje preferencie pri každom použití webovej stránky.

Sledovacie a výkonové cookies

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Tretie strany

Účel: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti webovej lokality a o tom, ako používatelia používajú webovú lokalitu. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako jednotlivého návštevníka. Je to preto, že zhromaždené informácie sú zvyčajne prepojené s pseudonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Tieto súbory cookie môžeme použiť aj na testovanie nových stránok, funkcií alebo nových funkcií webovej stránky, aby sme videli, ako na ne reagujú naši používatelia.

Zacielenie a reklamné cookies

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Tretie strany

Účel: Tieto súbory cookie sledujú vaše zvyky pri prehliadaní, aby nám umožnili zobrazovať reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať skôr. Tieto súbory cookie používajú informácie o vašej histórii prehliadania na to, aby vás zoskupili s inými používateľmi, ktorí majú podobné záujmy. Na základe týchto informácií a s naším povolením môžu inzerenti tretích strán umiestňovať súbory cookie, aby im umožnili zobrazovať reklamy, o ktorých si myslíme, že budú relevantné pre vaše záujmy, keď ste na webových stránkach tretích strán.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v sekcii o súboroch cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže použiť osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu službu vrátane monitorovania používania našej služby.
 • Správa vášho účtu: správa vašej registrácie ako používateľa Služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré máte ako registrovaný používateľ k dispozícii.
 • Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a uzavretie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom Služby.
 • Kontaktovať vás: Kontaktovať vás e-mailom, telefónnymi hovormi, SMS alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú napríklad push notifikácie mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie týkajúcej sa funkcií, produktov alebo zmluvných služieb vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.
 • Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.
 • Správa vašich požiadaviek: Zúčastnite sa a spravujte vaše požiadavky na nás.
 • Na poskytovanie cielenej reklamy vám : Môžeme použiť vaše informácie na vývoj a zobrazovanie obsahu a reklamy (a spolupracovať s predajcami tretích strán, ktorí tak robia) prispôsobených vašim záujmom a/alebo umiestneniu a na meranie ich účinnosti.
 • Pre prevody podnikov: Vaše informácie môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako nepretržitého pokračovania v činnosti alebo ako súčasť konkurzu, likvidácie, alebo podobné konanie, v ktorom sú Osobné údaje, ktoré uchovávame o našich používateľoch Služby, medzi prenášanými aktívami.
 • Na iné účely : Vaše informácie môžeme použiť na iné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby, zobrazovať vám reklamy, aby sme vám pomohli podporovať a udržiavať našu službu, aby sme vám mohli inzerovať na webových stránkach tretích strán po návšteve našej služby, na spracovanie platby, aby sme Vás kontaktovali.
 • Pre prevody podnikov: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo previesť v súvislosti s alebo počas rokovaní o akomkoľvek zlúčení, predaji aktív Spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého nášho podniku alebo jeho časti inej spoločnosti.
 • S pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partneri v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
 • S obchodnými partnermi: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S inými používateľmi: keď zdieľate osobné údaje alebo inou interakciou vo verejných priestoroch s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretej strany môžu vidieť vaše meno, profil, obrázky a popis vašej aktivity. Podobne si ostatní používatelia budú môcť prezerať popisy vašej činnosti, komunikovať s vami a prezerať si váš profil.
 • S vaším súhlasom : S vaším súhlasom môžeme zverejniť vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie Vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Spoločnosť si tiež ponechá údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše údaje, vrátane Osobných údajov, sú spracúvané v prevádzkových priestoroch Spoločnosti a na iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracúvaní. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenesené – a udržiavané na – počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia Vaše údaje a ďalšie osobné údaje.

Zverejnenie Vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je Spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako budú vaše osobné údaje prenesené a budú podliehať iným Zásadám ochrany osobných údajov, poskytneme vám upozornenie.

Presadzovania práva

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť Vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Ďalšie zákonné požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť Vaše Osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je nevyhnutné na:

 • Dodržujte zákonnú povinnosť
 • Chrániť a brániť práva alebo majetok Spoločnosti
 • Zabrániť alebo preskúmať možné nesprávne konanie v súvislosti so Službou
 • Chráňte osobnú bezpečnosť Používateľov Služby alebo verejnosti
 • Chráňte sa pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Poskytovatelia služieb, ktorých využívame, môžu mať prístup k vašim osobným údajom. Títo predajcovia tretích strán zhromažďujú, ukladajú, používajú, spracúvajú a prenášajú informácie o vašej aktivite v rámci našej služby v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov.

Analytics

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme využiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics

Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Môžete sa odhlásiť zo sprístupnenia svojej aktivity v službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics.

Niektoré funkcie služby Google Analytics môžete zrušiť prostredníctvom nastavení svojho mobilného zariadenia, ako sú napríklad nastavenia reklamy na zariadení, alebo podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Google v jej pravidlách ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke ochrany osobných údajov a zmluvných podmienok spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Zoho Group

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://www.zoho.com/privacy.html

Reklama

Môžeme použiť poskytovateľov služieb na zobrazovanie reklám, ktoré vám pomôžu podporiť a udržiavať našu službu.

Súbor cookie Google AdSense a DoubleClick

Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám v našej Službe. Používanie súboru cookie DoubleClick spoločnosťou Google umožňuje spoločnosti Google a jej partnerom zobrazovať reklamy našim používateľom na základe ich návštevy našej Služby alebo iných webových stránok na internete.

Môžete zrušiť používanie súboru cookie DoubleClick pre inzerciu orientovanú na záujmy na webovej stránke Nastavenia reklám Google: http://www.google.com/ads/preferences/

AdMob od spoločnosti Google

AdMob od spoločnosti Google poskytuje spoločnosť Google Inc.

Zo služby AdMob by Google sa môžete odhlásiť podľa pokynov spoločnosti Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sk

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa zhromaždené informácie, nájdete na stránke „Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate stránky alebo aplikáciu našich partnerov“: https://policies.google.com/technologies/partner-sites alebo navštívte stránku Ochrana osobných údajov Zásady spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Bing Ads

Bing Ads je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft Inc.

Z reklám Bing sa môžete odhlásiť podľa pokynov na stránke na zrušenie reklám Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ďalšie informácie o reklamách Bing nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

__Facebook __

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://www.facebook.com/privacy/explanation

Email Marketing

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a iných informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania akejkoľvek alebo všetkej tejto komunikácie od nás pomocou odkazu na zrušenie odberu alebo pokynov uvedených v akomkoľvek e-maile, ktorý pošleme, alebo nás kontaktujete.

Na správu a odosielanie e-mailov vám môžeme použiť poskytovateľov e-mailových marketingových služieb.

Mailchimp

Mailchimp je služba na odosielanie e-mailových marketingov poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group LLC.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Platby

V rámci Služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade môžeme na spracovanie platieb využívať služby tretích strán (napr. spracovatelia platieb).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme uchovávať ani zhromažďovať. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb tretích strán, ktorých používanie vašich osobných údajov sa riadi ich Zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktorú spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečnú manipuláciu s platobnými informáciami.

Platby v aplikácii Apple Store

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Stripe

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://stripe.com/us/privacy

WePay

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://go.wepay.com/privacy-policy

WorldPay

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://www.worldpay.com/en-gb/privacy-policy

PayPal

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

2Checkout

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://www.2checkout.com/policies/privacy-policy

Keď použijete našu službu na zaplatenie produktu a/alebo služby bankovým prevodom, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a na overenie vašej totožnosti.

Behaviorálny remarketing

Spoločnosť používa remarketingové služby, aby vám mohla poskytovať reklamu po tom, ako ste vstúpili do našej Služby alebo ju navštívili. My a naši predajcovia tretích strán používame súbory cookie a technológie bez súborov cookie, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vaše zariadenie a porozumieť tomu, ako používate našu službu, aby sme mohli našu službu vylepšiť tak, aby odrážala vaše záujmy a poskytovala vám reklamy, ktoré budú pravdepodobne zaujímať viac k vám.

Títo predajcovia tretích strán zhromažďujú, ukladajú, používajú, spracúvajú a prenášajú informácie o vašej aktivite v rámci našej služby v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov a umožňujú nám:

 • Merajte a analyzujte návštevnosť a aktivitu prehliadania našej služby
 • Zobrazovať vám reklamy na naše produkty a/alebo služby na webových stránkach alebo v aplikáciách tretích strán
 • Merajte a analyzujte výkonnosť našich reklamných kampaní

Niektorí z týchto dodávateľov tretích strán môžu používať technológie bez súborov cookie, ktoré nemusia byť ovplyvnené nastaveniami prehliadača, ktoré blokujú súbory cookie. Váš prehliadač vám nemusí povoliť blokovanie takýchto technológií. Na odmietnutie zhromažďovania a používania informácií na účely poskytovania záujmovo orientovanej reklamy môžete použiť nasledujúce nástroje tretích strán:

Môžete sa odhlásiť zo všetkých prispôsobených reklám povolením funkcií ochrany osobných údajov na svojom mobilnom zariadení, ako je napríklad obmedzenie sledovania reklám (iOS) a odhlásenie z prispôsobenia reklám (Android). Ďalšie informácie nájdete v systéme pomoci vášho mobilného zariadenia.

S týmito dodávateľmi tretích strán môžeme zdieľať informácie, ako sú hašované e-mailové adresy (ak sú k dispozícii) alebo iné online identifikátory zhromaždené v rámci našej Služby. To umožňuje našim dodávateľom tretích strán rozpoznať a doručiť vám reklamy naprieč zariadeniami a prehliadačmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o technológiách používaných týmito dodávateľmi tretích strán a ich možnostiach naprieč zariadeniami, pozrite si zásady ochrany osobných údajov každého dodávateľa uvedeného nižšie.

Dodávatelia tretích strán, ktorých využívame, sú:

Google Ads (AdWords)

Remarketingovú službu Google Ads (AdWords) poskytuje spoločnosť Google Inc.

Na stránke Nastavenia reklám Google: http://www.google.com/settings/ads sa môžete odhlásiť zo služby Google Analytics pre grafickú reklamu a prispôsobiť reklamy v Reklamnej sieti Google.

Spoločnosť Google tiež odporúča nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – pre váš webový prehliadač. Doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a používaniu ich údajov službou Google Analytics.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke ochrany osobných údajov a zmluvných podmienok spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Remarketing reklám Bing

Remarketingovú službu Bing Ads poskytuje spoločnosť Microsoft Inc.

Reklamy Bing založené na záujmoch môžete zrušiť podľa ich pokynov: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ďalšie informácie o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na stránke zásad ochrany osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Twitter

Remarketingovú službu Twitter poskytuje spoločnosť Twitter Inc.

Môžete sa odhlásiť z reklám založených na záujmoch na Twitteri podľa ich pokynov: https://support.twitter.com/articles/20170405

Ďalšie informácie o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov Twitteru nájdete na ich stránke Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/privacy

Facebook

Remarketingovú službu Facebook poskytuje spoločnosť Facebook Inc.

Viac o záujmovo orientovanej reklame z Facebooku sa dozviete na tejto stránke: https://www.facebook.com/help/516147308587266

Ak sa chcete odhlásiť zo záujmovo orientovaných reklám Facebooku, postupujte podľa týchto pokynov na Facebooku: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook dodržiava samoregulačné princípy online behaviorálnej reklamy, ktoré vytvorila Digital Advertising Alliance. Môžete sa tiež odhlásiť z Facebooku a iných zúčastnených spoločností prostredníctvom Digital Advertising Alliance v USA http://www.aboutads.info/choices/ , Digital Advertising Alliance of Canada v Kanade http://youradchoices.ca/ alebo European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/ alebo sa odhláste pomocou nastavení mobilného zariadenia.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov Facebooku nájdete v Zásadách údajov Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pinterest

Remarketingovú službu Pinterest poskytuje spoločnosť Pinterest Inc.

Môžete sa odhlásiť zo záujmovo orientovaných reklám Pinterestu povolením funkcie „Nesledovať“ vo svojom webovom prehliadači alebo podľa pokynov Pinterestu: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Viac o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov Pinterestu sa môžete dozvedieť na ich stránke Zásady ochrany osobných údajov: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Instagram

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://help.instagram.com/1896641480634370

Použitie, výkon a rôzne

Môžeme využiť poskytovateľov služieb tretích strán, aby sme poskytli lepšie zlepšenie našej služby.

Neviditeľná reCAPTCHA

Používame neviditeľnú službu captcha s názvom reCAPTCHA. reCAPTCHA prevádzkuje spoločnosť Google.

Služba reCAPTCHA môže zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia na bezpečnostné účely.

Informácie zhromaždené službou reCAPTCHA sa uchovávajú v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

Miesta Google

Miesta Google je služba, ktorá vracia informácie o miestach pomocou požiadaviek HTTP. Prevádzkuje ho Google

Služba Miesta Google môže z bezpečnostných dôvodov zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia.

Informácie zhromaždené službou Miesta Google sú uchovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

Ochrana osobných údajov GDPR

Právny základ spracúvania osobných údajov podľa GDPR

Osobné údaje môžeme spracovávať za nasledujúcich podmienok:

 • Súhlas: Udelili ste súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
 • Plnenie zmluvy: Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Vami a/alebo akýchkoľvek jej predzmluvných povinností.
 • Zákonné povinnosti: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa Spoločnosť vzťahuje.
 • Životne dôležité záujmy: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo iných fyzických osôb.
 • Verejné záujmy: Spracúvanie osobných údajov súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti.
 • Oprávnené záujmy: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť.

V každom prípade Vám Spoločnosť rada pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracúvanie vzťahuje, a to najmä to, či je poskytnutie Osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.

Vaše práva podľa GDPR

Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a zaručiť, že si môžete uplatniť Vaše práva.

Podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a podľa zákona, ak ste v EÚ, máte právo:

 • Požiadajte o prístup k Vašim osobným údajom. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v sekcii nastavení vášho účtu. Ak nemôžete vykonať tieto akcie sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli. To vám tiež umožňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Máte právo na opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných informácií, ktoré o vás uchovávame.
 • Namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Toto právo existuje tam, kde sa spoliehame na legitímny záujem ako právny základ pre naše spracovanie a existuje niečo o vašej konkrétnej situácii, ktorá vás núti vzniesť námietku proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov z tohto dôvodu. Máte tiež právo namietať tam, kde spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Požiadajte o vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Osobných údajov, ak neexistuje dobrý dôvod, aby sme ich naďalej spracúvali.
 • Požiadajte o prenos Vašich osobných údajov. Vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, poskytneme Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na automatizované informácie, na používanie ktorých ste nám pôvodne poskytli súhlas alebo kde sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s vami.
 • Odvolať svoj súhlas. Máte právo odvolať svoj súhlas s používaním osobných údajov. Ak svoj súhlas odvoláte, možno vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k určitým špecifickým funkciám Služby.

Uplatnenie vašich práv na ochranu údajov GDPR

Svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti. Ak podáte žiadosť, pokúsime sa vám čo najskôr odpovedať.

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov na naše zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ďalšie informácie získate od svojho miestneho úradu na ochranu údajov v EHP.

Facebook Fan Page

Správca údajov pre stránku fanúšikov na Facebooku

Spoločnosť je prevádzkovateľom vašich osobných údajov zhromaždených počas používania Služby. Ako prevádzkovateľ Facebook Fan Page https://www.facebook.com/Imposio-103780368364547 sú Spoločnosť a prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook spoločnými prevádzkovateľmi.

Spoločnosť uzavrela s Facebookom zmluvy, ktoré okrem iného definujú podmienky používania Facebook Fan Page. Tieto podmienky sú väčšinou založené na podmienkach používania Facebooku: https://www.facebook.com/terms.php

Navštívte Zásady ochrany osobných údajov Facebooku https://www.facebook.com/policy.php , kde nájdete viac informácií o tom, ako Facebook spravuje osobné údaje, alebo kontaktujte Facebook online, alebo poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké.

Facebook Insights

Funkciu Facebook Insights využívame v súvislosti s prevádzkou Facebook Fan Page a na základe GDPR za účelom získavania anonymizovaných štatistických údajov o Našich užívateľoch.

Na tento účel umiestňuje Facebook súbor cookie do zariadenia používateľa navštevujúceho našu stránku fanúšikov na Facebooku. Každý súbor cookie obsahuje jedinečný identifikačný kód a zostáva aktívny po dobu dvoch rokov, s výnimkou prípadu, keď bude vymazaný pred uplynutím tohto obdobia.

Facebook prijíma, zaznamenáva a spracúva informácie uložené v súbore cookie, najmä keď používateľ navštívi služby Facebooku, služby, ktoré sú poskytované inými členmi Facebook Fan Page a služby iných spoločností, ktoré využívajú služby Facebooku.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov Facebooku nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku tu: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Ochrana osobných údajov podľa zákona CCPA

Táto sekcia s upozornením o ochrane osobných údajov pre obyvateľov Kalifornie dopĺňa informácie obsiahnuté v našich zásadách ochrany osobných údajov a vzťahuje sa výlučne na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí bývajú v štáte Kalifornia.

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Zhromažďujeme informácie, ktoré identifikujú, súvisia, opisujú, odkazujú, môžu byť spojené s konkrétnym spotrebiteľom alebo zariadením alebo by s ním mohli byť primerane prepojené, priamo alebo nepriamo. Nasleduje zoznam kategórií osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať alebo mohli byť zhromaždené od obyvateľov Kalifornie za posledných dvanásť (12) mesiacov.

Upozorňujeme, že kategórie a príklady uvedené v zozname nižšie sú kategórie a príklady definované v zákone CCPA. To neznamená, že všetky príklady tejto kategórie osobných údajov boli v skutočnosti zhromaždené nami, ale podľa nášho najlepšieho vedomia odráža naše presvedčenie v dobrej viere, že niektoré z týchto informácií z príslušnej kategórie môžu byť a mohli byť zhromaždené. Napríklad určité kategórie osobných údajov by boli zhromažďované iba vtedy, ak by ste nám takéto osobné údaje poskytli priamo.

Kategória A: Identifikátory.

Príklady: skutočné meno, alias, poštová adresa, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, názov účtu, číslo vodičského preukazu, číslo pasu alebo iné podobné identifikátory.

Zhromaždené: Áno.

Kategória B: Kategórie osobných informácií uvedené v zákone California Customer Records (Kal. občiansky zákonník § 1798.80(e)).

Príklady: meno, podpis, rodné číslo, fyzické vlastnosti alebo popis, adresa, telefónne číslo, číslo pasu, číslo vodičského preukazu alebo štátnej identifikačnej karty, číslo poistnej zmluvy, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty , číslo debetnej karty alebo akékoľvek iné finančné informácie, zdravotné informácie alebo informácie o zdravotnom poistení. Niektoré osobné údaje zahrnuté v tejto kategórii sa môžu prekrývať s inými kategóriami.

Zhromaždené: Áno.

Kategória C: Chránené klasifikačné charakteristiky podľa kalifornského alebo federálneho zákona.

Príklady: vek (40 rokov alebo starší), rasa, farba pleti, pôvod, národnosť, občianstvo, náboženstvo alebo vyznanie, rodinný stav, zdravotný stav, telesné alebo duševné postihnutie, pohlavie (vrátane pohlavia, rodovej identity, rodového prejavu, tehotenstva alebo pôrodu a súvisiace zdravotné stavy), sexuálna orientácia, status veterána alebo vojenského stavu, genetická informácia (vrátane familiárnej genetickej informácie).

Zhromaždené: Nie.

Kategória D: Obchodné informácie.

Príklady: Záznamy a história zakúpených alebo zvažovaných produktov alebo služieb.

Zhromaždené: Áno.

Kategória E: Biometrické informácie.

Príklady: genetické, fyziologické, behaviorálne a biologické charakteristiky alebo vzorce aktivity používané na extrakciu šablóny alebo iného identifikátora alebo identifikačných informácií, ako sú odtlačky prstov, odtlačky tváre a hlasové odtlačky, skeny dúhovky alebo sietnice, stlačenie klávesov, chôdza alebo iné fyzické vzorce a údaje o spánku, zdraví alebo cvičení.

Zhromaždené: Nie.

Kategória F: Internet alebo iná podobná sieťová aktivita.

Príklady: Interakcia s našou službou alebo reklamou.

Zhromaždené: Áno.

Kategória G: Geolokačné údaje.

Príklady: Približná fyzická poloha.

Zhromaždené: Áno.

Kategória H: Senzorické údaje.

Príklady: zvukové, elektronické, vizuálne, tepelné, čuchové alebo podobné informácie.

Zhromaždené: Nie.

Kategória I: Profesijné informácie alebo informácie súvisiace so zamestnaním.

Príklady: Súčasná alebo minulá pracovná história alebo hodnotenia výkonnosti.

Zhromaždené: Nie.

Kategória J: Neverejné informácie o vzdelávaní (podľa zákona o právach na rodinné vzdelávanie a súkromie (20 USC oddiel 1232g, 34 CFR časť 99)).

Príklady: Záznamy o vzdelaní priamo súvisiace so študentom, ktoré vedie vzdelávacia inštitúcia alebo strana konajúca v jej mene, ako sú známky, prepisy, zoznamy tried, rozvrhy študentov, identifikačné kódy študentov, finančné informácie študentov alebo disciplinárne záznamy študentov.

Zhromaždené: Nie.

Kategória K: Vyvodenie záverov z iných osobných informácií.

Príklady: Profil odrážajúci preferencie, vlastnosti, psychologické trendy, predispozície, správanie, postoje, inteligenciu, schopnosti a vlohy osoby.

Zhromaždené: Nie.

Podľa zákona CCPA osobné informácie nezahŕňajú:

 • Verejne dostupné informácie z vládnych záznamov
 • Neidentifikované alebo súhrnné informácie o spotrebiteľovi
 • Informácie vylúčené z rozsahu pôsobnosti zákona CCPA, ako napríklad:
 • Zdravotné alebo zdravotné informácie, na ktoré sa vzťahuje zákon o prenosnosti a zodpovednosti za zdravotné poistenie z roku 1996 (HIPAA) a kalifornský zákon o dôvernosti lekárskych informácií (CMIA) alebo údaje z klinických štúdií
 • Osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú určité sektorové zákony o ochrane osobných údajov, vrátane zákona o spravodlivom podávaní správ o úveroch (FRCA), zákona Gramm-Leach-Bliley (GLBA) alebo zákona o ochrane osobných údajov v Kalifornii (FIPA) a zákona o ochrane osobných údajov vodičov z roku 1994

Zdroje osobných informácií

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame z nasledujúcich kategórií zdrojov:

 • Priamo od Vás . Napríklad z formulárov, ktoré vyplníte v našej Službe, preferencií, ktoré vyjadríte alebo poskytnete prostredníctvom našej Služby, alebo z vašich nákupov v našej Službe.
 • Nepriamo od Teba . Napríklad z pozorovania Vašej aktivity v našej Službe.
 • Automaticky od Vás . Napríklad prostredníctvom súborov cookie, ktoré sme my alebo naši poskytovatelia služieb nastavili na vašom zariadení, keď prechádzate našou službou.
 • Od poskytovateľov služieb . Napríklad predajcovia tretích strán na monitorovanie a analýzu používania našej Služby, predajcovia tretích strán na poskytovanie reklamy v našej Službe, predajcovia tretích strán na poskytovanie cielenej reklamy vám, predajcovia tretích strán na spracovanie platieb alebo iní tretí -stranní predajcovia, ktorých používame na poskytovanie Služieb vám.

Používanie osobných údajov na obchodné alebo komerčné účely

Môžeme použiť alebo zverejniť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na „obchodné účely“ alebo „komerčné účely“ (ako je definované v CCPA), ktoré môžu zahŕňať nasledujúce príklady:

 • Aby sme prevádzkovali našu Službu a poskytovali Vám našu Službu.
 • Aby sme vám poskytli podporu a odpovedali na vaše otázky, vrátane vyšetrovania a riešenia vašich obáv a monitorovania a zlepšovania našej Služby.
 • Na splnenie alebo splnenie dôvodu, pre ktorý ste informácie poskytli. Ak napríklad zdieľate svoje kontaktné údaje, aby ste sa spýtali na našu Službu, použijeme tieto osobné údaje na odpoveď na vašu otázku. Ak poskytnete svoje osobné údaje na nákup produktu alebo služby, použijeme tieto informácie na spracovanie vašej platby a uľahčenie doručenia.
 • Reagovať na žiadosti orgánov činných v trestnom konaní a ako to vyžaduje príslušný zákon, súdny príkaz alebo vládne nariadenia.
 • Ako je vám popísané pri zhromažďovaní vašich osobných údajov alebo ako je inak stanovené v CCPA.
 • Na interné administratívne a kontrolné účely.
 • Na zisťovanie bezpečnostných incidentov a ochranu pred zlomyseľnými, klamlivými, podvodnými alebo nezákonnými aktivitami, vrátane, ak je to potrebné, stíhania osôb zodpovedných za takéto aktivity.

Upozorňujeme, že príklady uvedené vyššie sú ilustratívne a nie sú zamýšľané ako vyčerpávajúce. Ďalšie podrobnosti o tom, ako používame tieto informácie, nájdete v časti „Používanie vašich osobných údajov“.

Ak sa rozhodneme zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov alebo používať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, na podstatne odlišné, nesúvisiace alebo nekompatibilné účely, aktualizujeme tieto zásady ochrany osobných údajov.

Zverejňovanie osobných údajov na obchodné alebo komerčné účely

Môžeme použiť alebo zverejniť a za posledných dvanásť (12) mesiacov sme mohli použiť alebo zverejniť nasledujúce kategórie osobných údajov na obchodné alebo komerčné účely:

 • Kategória A: Identifikátory
 • Kategória B: Kategórie osobných informácií uvedené v zákone California Customer Records (Kal. občiansky zákonník § 1798.80(e))
 • Kategória D: Obchodné informácie
 • Kategória F: Internet alebo iná podobná sieťová aktivita
 • Kategória G: Geolokačné údaje

Upozorňujeme, že kategórie uvedené vyššie sú kategórie definované v zákone CCPA. To neznamená, že všetky príklady tejto kategórie osobných údajov boli v skutočnosti zverejnené, ale odráža to naše presvedčenie v dobrej viere podľa nášho najlepšieho vedomia, že niektoré z týchto informácií z príslušnej kategórie môžu byť a mohli byť zverejnené.

Keď zverejňujeme osobné údaje na obchodné alebo komerčné účely, uzatvárame zmluvu, ktorá popisuje účel a vyžaduje od príjemcu, aby tieto osobné údaje zachoval v tajnosti a nepoužil ich na žiadny účel okrem plnenia zmluvy.

Predaj osobných údajov

Ako je definované v CCPA, „predať“ a „predaj“ znamená predaj, prenájom, uvoľnenie, zverejnenie, šírenie, sprístupňovanie, prenos alebo iné oznamovanie ústne, písomne, elektronickými alebo inými prostriedkami, osobných údajov spotrebiteľa prostredníctvom obchodu tretej strane za hodnotnú protihodnotu. To znamená, že za zdieľanie osobných informácií sme mohli dostať nejakú výhodu, ale nie nevyhnutne peňažnú výhodu.

Upozorňujeme, že kategórie uvedené nižšie sú kategórie definované v zákone CCPA. To neznamená, že všetky príklady tejto kategórie osobných údajov boli v skutočnosti predané, ale odráža to naše presvedčenie v dobrej viere podľa nášho najlepšieho vedomia, že niektoré z týchto informácií z príslušnej kategórie môžu byť a môžu byť zdieľané za protihodnotu. .

Môžeme predávať a za posledných dvanásť (12) mesiacov sme mohli predať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kategória A: Identifikátory
 • Kategória B: Kategórie osobných informácií uvedené v zákone California Customer Records (Kal. občiansky zákonník § 1798.80(e))
 • Kategória D: Obchodné informácie
 • Kategória F: Internet alebo iná podobná sieťová aktivita
 • Kategória G: Geolokačné údaje

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené vo vyššie uvedených kategóriách môžeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami tretích strán:

 • Poskytovatelia služieb
 • Spracovatelia platieb
 • Naše pridružené spoločnosti
 • Naši obchodní partneri
 • Predajcovia tretích strán, ktorým nás vy alebo vaši zástupcovia oprávňujete sprístupniť vaše osobné údaje v súvislosti s produktmi alebo službami, ktoré vám poskytujeme

Predaj osobných údajov neplnoletých osôb mladších ako 16 rokov

Nepredávame osobné údaje Spotrebiteľov, o ktorých skutočne vieme, že majú menej ako 16 rokov, pokiaľ nezískame súhlasné oprávnenie („právo prihlásiť sa“) buď od Spotrebiteľa, ktorý má 13 až 16 rokov, alebo rodič alebo opatrovník spotrebiteľa mladšieho ako 13 rokov. Spotrebitelia, ktorí sa prihlásia na predaj osobných údajov, sa môžu kedykoľvek odhlásiť z budúceho predaja. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, vy (alebo váš oprávnený zástupca) nám môžete podať žiadosť tak, že nás kontaktujete.

Ak máte dôvod domnievať sa, že dieťa mladšie ako 13 rokov (alebo 16 rokov) nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás s dostatočnými podrobnosťami, ktoré nám umožnia tieto informácie vymazať.

Vaše práva podľa zákona CCPA

CCPA poskytuje obyvateľom Kalifornie špecifické práva týkajúce sa ich osobných údajov. Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte nasledujúce práva:

 • Právo upozorniť. Máte právo byť informovaný o tom, ktoré kategórie osobných údajov sa zhromažďujú a na aké účely sa osobné údaje používajú.
 • Právo žiadať. Podľa zákona CCPA máte právo požiadať, aby sme vám poskytli informácie o našom zhromažďovaní, používaní, predaji, zverejňovaní na obchodné účely a zdieľaní osobných údajov. Keď dostaneme a potvrdíme vašu žiadosť, zverejníme vám:
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili
 • Kategórie zdrojov osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili
 • Náš obchodný alebo komerčný účel zhromažďovania alebo predaja týchto osobných údajov
 • Kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame tieto osobné údaje
 • Konkrétne osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili
 • Ak sme predali vaše osobné údaje alebo zverejnili vaše osobné údaje na obchodné účely, zverejníme vám:
 • Kategórie predaných kategórií osobných informácií
 • Zverejnené kategórie kategórií osobných informácií
 • Právo povedať nie predaju Osobných údajov (opt-out). Máte právo nariadiť nám, aby sme nepredávali Vaše osobné údaje. Ak chcete odoslať žiadosť o odhlásenie, kontaktujte nás.
 • Právo na vymazanie Osobných údajov. Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, s výhradou určitých výnimiek. Keď dostaneme a potvrdíme vašu žiadosť, vymažeme (a nariadime našim poskytovateľom služieb, aby vymazali) vaše osobné údaje z našich záznamov, pokiaľ neplatí výnimka. Vašu žiadosť o vymazanie môžeme zamietnuť, ak je uchovanie informácií nevyhnutné, aby sme my alebo naši poskytovatelia služieb:
 • Dokončite transakciu, pre ktorú sme zhromaždili osobné údaje, poskytnite tovar alebo službu, o ktoré ste požiadali, podniknite kroky primerane očakávané v kontexte nášho prebiehajúceho obchodného vzťahu s vami alebo inak plňte našu zmluvu s vami.
 • Zisťovať bezpečnostné incidenty, chrániť pred zlomyseľnými, klamlivými, podvodnými alebo nezákonnými aktivitami alebo stíhať osoby zodpovedné za takéto aktivity.
 • Ladenie produktov na identifikáciu a opravu chýb, ktoré zhoršujú existujúcu zamýšľanú funkčnosť.
 • Uplatňovať slobodu prejavu, zabezpečiť právo iného spotrebiteľa na uplatnenie jeho práva na slobodu prejavu alebo uplatniť iné právo ustanovené zákonom.
 • Dodržiavajte Kalifornský zákon o ochrane osobných údajov pri elektronických komunikáciách (kal. trestný zákonník § 1546 a nasl.).
 • Zapojte sa do verejného alebo recenzovaného vedeckého, historického alebo štatistického výskumu vo verejnom záujme, ktorý je v súlade so všetkými ostatnými platnými zákonmi o etike a súkromí, ak vymazanie informácií môže pravdepodobne znemožniť alebo vážne narušiť výsledky výskumu, ak ste predtým poskytli informovaný súhlas .
 • Umožnite výlučne interné použitie, ktoré je primerane v súlade s očakávaniami spotrebiteľov na základe vášho vzťahu s nami.
 • Dodržujte zákonnú povinnosť.
 • Vykonajte iné interné a zákonné použitie týchto informácií, ktoré sú kompatibilné s kontextom, v ktorom ste ich poskytli.
 • Právo nebyť diskriminovaný. Máte právo nebyť diskriminovaný pri uplatňovaní akýchkoľvek práv vášho spotrebiteľa, vrátane:
 • Odmietnutie tovaru alebo služieb pre vás
 • Účtovanie rôznych cien alebo sadzieb za tovar alebo služby vrátane využívania zliav alebo iných výhod alebo udeľovania pokút
 • Poskytovanie inej úrovne alebo kvality tovaru alebo služieb Vám
 • Tvrdenie, že dostanete inú cenu alebo sadzbu za tovar alebo služby alebo inú úroveň alebo kvalitu tovaru alebo služieb

Uplatňovanie vašich práv na ochranu údajov podľa zákona CCPA

Ak si chcete uplatniť svoje práva podľa zákona CCPA, a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: privacy@imposio.com

Navštívením tejto stránky na našej webovej lokalite: https://www.imposio.com/sk/podmienky-poskytovania-sluzieb/

Overiteľnú žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov môžete podať iba vy alebo osoba registrovaná u ministra zahraničných vecí štátu Kalifornia, ktorú oprávňujete konať vo vašom mene.

Vaša požiadavka na nás musí:

 • Poskytnite dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, že ste osobou, o ktorej sme zhromaždili osobné údaje, alebo oprávneným zástupcom
 • Popíšte svoju požiadavku dostatočne podrobne, aby sme ju mohli správne pochopiť, vyhodnotiť a odpovedať na ňu

Nemôžeme odpovedať na vašu žiadosť alebo vám poskytnúť požadované informácie, ak nemôžeme:

 • Ak chcete podať žiadosť, overte svoju totožnosť alebo oprávnenie
 • A potvrďte, že osobné údaje sa vás týkajú

Požadované informácie zverejníme a doručíme bezplatne do 45 dní od prijatia vašej overiteľnej žiadosti. Lehota na poskytnutie požadovaných informácií sa môže predĺžiť raz o ďalších 45 dní, ak je to primerane potrebné a po predchádzajúcom upozornení.

Akékoľvek zverejnenie, ktoré poskytneme, sa bude vzťahovať len na obdobie 12 mesiacov pred prijatím overiteľnej žiadosti.

V prípade žiadostí o prenosnosť údajov zvolíme formát na poskytovanie vašich osobných údajov, ktorý je ľahko použiteľný a ktorý by vám mal umožniť bez prekážok prenášať informácie od jedného subjektu k druhému subjektu.

Predaj osobných údajov

Máte právo odmietnuť predaj Vašich osobných údajov. Keď od vás dostaneme a potvrdíme overiteľnú požiadavku spotrebiteľa, prestaneme predávať vaše osobné údaje. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, kontaktujte nás.

Poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme (napríklad naši analytici alebo reklamní partneri), môžu v rámci Služby používať technológiu, ktorá predáva osobné údaje, ako je definované zákonom CCPA. Ak si želáte zrušiť používanie vašich osobných údajov na účely inzercie založenej na záujmoch a týchto potenciálnych predajov, ako sú definované v zákone CCPA, môžete tak urobiť podľa pokynov nižšie.

Upozorňujeme, že každé odhlásenie je špecifické pre prehliadač, ktorý používate. Možno budete musieť deaktivovať každý prehliadač, ktorý používate.

Webové stránky

Môžete sa odhlásiť z prijímania reklám, ktoré sú prispôsobené tak, ako ich poskytujú naši poskytovatelia služieb, podľa našich pokynov uvedených v službe:

Odhlásenie umiestni do vášho počítača súbor cookie, ktorý je jedinečný pre prehliadač, ktorý používate na odhlásenie. Ak zmeníte prehliadač alebo vymažete súbory cookie uložené vo vašom prehliadači, budete sa musieť znova odhlásiť.

Mobilné zariadenia

Vaše mobilné zariadenie vám môže poskytnúť možnosť zrušiť používanie informácií o aplikáciách, ktoré používate na zobrazovanie reklám, ktoré sú zacielené na vaše záujmy:

 • „Odhlásiť sa zo záujmovo orientovaných reklám“ alebo „Odhlásiť sa z prispôsobenia reklám“ na zariadeniach s Androidom
 • „Obmedziť sledovanie reklám“ na zariadeniach so systémom iOS

Zhromažďovanie informácií o polohe zo svojho mobilného zariadenia môžete zastaviť aj zmenou predvolieb vo svojom mobilnom zariadení.

Zásady „nesledovať“, ako to vyžaduje kalifornský zákon na ochranu súkromia online (CalOPPA)

Naša služba nereaguje na signály Nesledovať.

Niektoré webové stránky tretích strán však sledujú vaše aktivity prehliadania. Ak navštevujete takéto webové stránky, môžete vo svojom webovom prehliadači nastaviť svoje preferencie, aby ste webové stránky informovali, že nechcete byť sledovaní. DNT môžete povoliť alebo zakázať návštevou stránky preferencií alebo nastavení vášho webového prehliadača.

Vaše práva na súkromie v Kalifornii (kalifornský zákon Shine the Light)

Podľa oddielu 1798 kalifornského občianskeho zákonníka (kalifornský zákon Shine the Light) môžu obyvatelia Kalifornie s nadviazaným obchodným vzťahom s nami raz ročne požiadať o informácie o zdieľaní svojich osobných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu tretích strán.

Ak by ste chceli požiadať o ďalšie informácie podľa zákona California Shine the Light a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Kalifornské práva na ochranu osobných údajov pre maloletých používateľov (Kalifornský kódex podnikania a profesií, sekcia 22581)

Časť 22581 kalifornského kódexu podnikania a povolaní umožňuje obyvateľom Kalifornie mladším ako 18 rokov, ktorí sú registrovanými používateľmi online stránok, služieb alebo aplikácií, požiadať a získať odstránenie obsahu alebo informácií, ktoré zverejnili.

Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uviesť e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom.

Uvedomte si, že Vaša žiadosť nezaručuje úplné alebo úplné odstránenie obsahu alebo informácií zverejnených online a že zákon nemusí za určitých okolností povoliť alebo vyžadovať odstránenie.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám o tom vedieť e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

 • E-mailom:  Tu
 • Navštívením tejto stránky na našej webovej lokalite: Stránka podpory

Vylúčenie zodpovednosti

Posledná aktualizácia: 02. október 2022

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok.
Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely tohto vylúčenia zodpovednosti:

 • Spoločnosť (v tomto Vylúčení zodpovednosti označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) sa vzťahuje na spoločnosť: Sikmo Digital, Praestbrovej 22, DK 8464 Dánsko. IČO: DK32014283.
 • Služba sa vzťahuje na webovú stránku alebo aplikáciu alebo oboje.
 • Vami rozumiete jednotlivca pristupujúci k Službe, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.
 • Webová stránka odkazuje na Imposio, prístupnú z https://www.imposio.com/
 • Aplikácia znamená softvérový program poskytovaný Spoločnosťou, ktorý ste si stiahli do akéhokoľvek elektronického zariadenia s názvom Imposio App.

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v Službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne špeciálne, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v dôsledku zmluvy, nedbanlivosti alebo iného deliktu, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním Služby. alebo obsahu Služby. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, vymazať alebo upraviť obsah služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nezaručuje, že služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Vyhlásenie FTC Affiliate

Zverejnenie, ktoré nasleduje, je určené na úplný súlad s politikou Federálnej obchodnej komisie v Spojených štátoch, ktorá vyžaduje transparentnosť v súvislosti so všetkými pridruženými vzťahmi, ktoré spoločnosť môže mať v rámci Služby.

Mali by ste predpokladať, že niektoré z odkazov sú „pridružené odkazy“, teda odkaz so špeciálnym sledovacím kódom.

To znamená, že ak kliknete na pridružený odkaz a zakúpite si položku, Spoločnosť môže získať pridruženú províziu. Toto je legitímny spôsob speňažovania a platenia za prevádzku Služby a Spoločnosť Vám rada odhalí svoje pridružené vzťahy.

Cena položky je rovnaká bez ohľadu na to, či ide o pridružený odkaz alebo nie. Bez ohľadu na to spoločnosť odporúča iba produkty alebo služby, o ktorých sa spoločnosť domnieva, že prinesú používateľom pridanú hodnotu.

Pridružené reklamné programy, ktoré Služba používa, sú:

 • Amazon Services LLC Associates ProgramAko člen Amazonu zarábam z kvalifikovaných nákupov. Spoločnosť je účastníkom programu Amazon Services LLC Associates Program, partnerského reklamného programu, ktorý má stránkam poskytnúť prostriedky na zarábanie reklamných poplatkov prostredníctvom reklamy a prepojenia na Amazon. com alebo endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com alebo AmazonWireless.com. Stránky tejto služby môžu obsahovať pridružené odkazy na Amazon a jeho pridružené stránky, na ktorých je vlastník tejto služby, Sikmo Digital, Praestbrovej 22, DK 8464 Dánsko, urobí odporúčaciu komisiu.
 • iDevAffiliate
 • Commission Junction
 • ShareASale
 • ClickBank
 • ClickFunnels

Externé odkazy Vylúčenie zodpovednosti

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované ani spravované spoločnosťou, ani s ňou nie sú žiadnym spôsobom spojené.

Upozorňujeme, že Spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Reklama Disclaimer

Počas používania Služby sa môžu objaviť aj reklamy tretích strán a odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť nevydáva žiadne vyhlásenie o presnosti alebo vhodnosti akýchkoľvek informácií obsiahnutých v týchto reklamách alebo webových stránkach a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správanie alebo obsah týchto reklám a webových stránok a za ponuky tretích strán. strany.

Reklamy tretích strán a odkazy na iné webové stránky, na ktorých sú inzerované tovary alebo služby, nie sú odporúčaniami alebo odporúčaniami spoločnosti týkajúcimi sa stránok, tovarov alebo služieb tretích strán. Spoločnosť nezodpovedá za obsah reklám, sľuby alebo kvalitu/spoľahlivosť produktov alebo služieb ponúkaných vo všetkých reklamách.

Recenzie produktu Vylúčenie zodpovednosti

S cieľom speňažiť a zaplatiť za prevádzku Služby môže Spoločnosť dostať kompenzáciu (buď peňažnú alebo prostredníctvom bezplatných produktov) za recenzie alebo podporu konkrétnej spoločnosti, produktu alebo služby.

Spoločnosť zostáva nezávislá a previerky sa vykonávajú na základe vlastných názorov Spoločnosti bez ohľadu na odmenu, ktorú možno získať.

V súlade s politikou Federálnej obchodnej komisie Spojených štátov amerických budú články, ktoré obsahujú recenziu spoločnosti, produktu alebo služby, za ktoré bola prijatá kompenzácia, obsahovať vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.

Vyhlásenie o chybách a opomenutiach

Informácie poskytované službou slúžia len na všeobecné usmernenie v otázkach záujmu. Aj keď Spoločnosť prijme všetky opatrenia, aby zabezpečila aktuálnosť a presnosť obsahu Služby, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše, vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov, pravidiel a nariadení, môže dochádzať k oneskoreniam, vynechaniu alebo nepresnostiam v informáciách obsiahnutých v Službe.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané použitím týchto informácií.

Vyhlásenie o čestnom použití

Spoločnosť môže použiť materiál chránený autorskými právami, ktorý nie je vždy výslovne povolený vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na kritiku, komentáre, spravodajstvo, vyučovanie, štipendium alebo výskum.

Spoločnosť je presvedčená, že to predstavuje „čestné použitie“ akéhokoľvek takého materiálu chráneného autorskými právami, ako je uvedené v časti 107 zákona o autorských právach Spojených štátov amerických.

Ak chcete použiť materiál chránený autorskými právami zo Služby na svoje vlastné účely, ktoré presahujú rámec fair use, musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

Zobrazenie vyjadrené vylúčenie zodpovednosti

Služba môže obsahovať názory a názory autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti vrátane Spoločnosti.

Komentáre zverejnené používateľmi sú ich výhradnou zodpovednosťou a používatelia prevezmú plnú zodpovednosť, zodpovednosť a vinu za akékoľvek urážky na cti alebo súdne spory, ktoré sú výsledkom niečoho napísaného alebo ako priamy dôsledok niečoho napísaného v komentári. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne komentáre zverejnené užívateľmi a vyhradzuje si právo z akéhokoľvek dôvodu akýkoľvek komentár vymazať.

Žiadne odmietnutie zodpovednosti

Informácie o Službe sú poskytované s vedomím, že Spoločnosť sa tu nezaoberá poskytovaním právnych, účtovných, daňových alebo iných odborných rád a služieb. Ako taký by sa nemal používať ako náhrada za konzultácie s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s vaším prístupom alebo používaním alebo nemožnosťou prístupu alebo používania služby.

Vyhlásenie „Používanie na vlastné riziko“.

Všetky informácie v Službe sa poskytujú „tak, ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne záruky výkonu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči vám ani nikomu inému za žiadne rozhodnutie alebo konanie prijaté na základe informácií poskytnutých službou ani za žiadne následné, špeciálne alebo podobné škody, a to ani v prípade, že bola upozornená na možnosť takýchto škôd.

 • Kontaktuj nás

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

  • E-mailom:  Tu
  • Navštívením tejto stránky na našej webovej lokalite: Stránka podpory